ANUNŢ DE LICITAŢIE – Comuna Prundu Bârgăului (P)

ANUNŢ DE LICITAŢIE – Comuna Prundu Bârgăului (P)

Privind concesiunea în vederea exploatării a imobilului teren proprietatea UAT Comuna Prundu Bârgăului, înscris în domeniul public, identificat în CF 26755 Prundu Bârgăului, cad. 26755, în suprafaţă de 9632 mp;

1.1.       Informaţii generale privind concedentul:

Comuna Prundu Bârgaului, unitate administrativ teritorialã, cu sediul în loc. Prundu Bârgăului, str. Principalã, nr. 512, județul Bistrița Nãsãud, CUI 4347410, reprezentata legal prin Primar Crișan Doru, în calitate de concedent.

1.2.      Informaţii generale privind obiectul concesiunii.

Imobilului teren proprietatea U.A.T. Comuna Prundu Bârgăului, înscris în domeniul public, identificat în CF 26755 Prundu Bârgăului, cad. 26755, în suprafaţă de 9632 mp;

1.3.      Informaţii privind documentaţia de atribuire.

1)Poate participa orice persoană juridica interesată, legal constituita ori cu punct de lucru infiintat la data depunerii ofertei, pe raza unitatii administrativ teritoriale concedente; 2)Concedentul va pune la dispoziţia oricărei persoane interesate un exemplar din documentaţia de atribuire. 3)Candidatul/ofertantul nu poate depune în cadrul aceleiaşi proceduri decât o singură ofertă. 4)Concedentul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice persoană interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:

  1. a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire;
  2. b) punerea la dispoziţie oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic la preţuri stabilite prin Hotărârea Consiliului Local.

În cazul prevăzut la lit.b) concedentul stabileste un pret de 150 lei.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie solicitate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, specificată în anunţul de licitaţie.

1.4.      informaţii privind ofertele:

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o însoţesc, în original, şi o copie de pe acestea, îndosariate individual şi distinct. Ofertele se depun la sediul concedentului în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul “Oferte”, precizându-se data şi ora. Data-limită de depunere a ofertelor: 20 02 2020; ora 10.00.

Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii.

1.5.      Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Data: 20 02 2020; ora 11.00.

1.6.      Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea   instanţei – Tribunalul Bistriţa Năsăud.

1.7.      data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării – 28 01 2020.

Categories: Local

About Author