ANUNȚ: selecție pentru membri în CA al Regiei Autonome OCOLUL SILVIC “CORMAIA-ANIEŞ”

ANUNȚ: selecție pentru membri în CA al Regiei Autonome OCOLUL SILVIC “CORMAIA-ANIEŞ”

Consiliul local al oraşului Sângeorz-Băi, în calitate de autoritate tutelară a Regiei Autonome de interes local OCOLUL SILVIC “CORMAIA-ANIEŞ” RA, cu sediul în localitatea Sângeorz-Băi, Str. Izvoarelor, nr. 2, judeţul Bistriţa-Năsăud, CUI – 4347321, reprezentată legal prin primar Bota Cătălin-Grigore, organizează procedura de selecție prealabilă pentru 2 membri în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de interes local OCOLUL SILVIC “CORMAIA-ANIEŞ” respectiv : 2 membri conform O.U.G. 109/2011, art. 5, alin. 1, lit. c.

           Condiții de înscriere:

a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand SEE;

b) studii superioare de lungă durată (sau licența+master după sistemul Bologna);

c) experiența de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome pentru reprezentantul Autoritații Tutelare;

d) experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice;

e) capacitate deplină de exercitiu, stare de sănatate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;

f) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

g) să nu facă parte, la data depunerii candidaturii, din mai mult de 3 Consilii de Administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale.

Criterii de evaluare și selecție:

a) capacitate managerială și de guvernanță corporatistă;

b) abilități de comunicare și negociere;

c) capacitatea de analiza și sinteză, inclusiv a datelor economice (de exemplu interpretarea bilanțurilor contabile, a studiilor de piață, a datelor statistice, etc.);

d) motivația candidatului/candidatei;

e) comportamentul și capacitatea de reacție adecvată în situații de criză;

f) capacitatea de a lua decizii adecvate situației și de a evalua corect impactul acestora;

g) abilități specifice funcției pentru care candidează;

h) capacitatea de a organiza și exercita controlul, în special în ceea ce privește activitatea managementului.

Constituie un avantaj:

  • experiență si specializare instituțional profesionalã în silvicultură ori exploatare forestieră și în gestionarea/managementul resurselor naturale, în special lemnul.

In cadrul interviului vor fi evaluate și:

A) Cunoștinte specifice obiectului de activitate al regiei și administrării intreprinderilor publice(maxim 50 puncte);

B) Abilități manageriale evaluate pe baza următoarelor criteririi (maxim 50 puncte):

a) capacitate de luare a deciziei;

b) abilități de comunicare;

c) abilități de organizare;

d) capacitate de analiză și sinteză;

e) orientare spre rezultate;

 Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

a) Copie după actul de identitate;

b) CV, însoțit de documente care dovedesc toate susținerile referitoare la studii, specializări, experiență, poziții profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel susținute nu vor fi luate în considerare

c) Copii după acte de studii;

d) Scrisoare de Intenție/Motivație ;

e) Cazier fiscal;

f) Cazier judiciar;

g) Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legată de conduita profesională;

h) Documente care să ateste îndeplinirea condiției de înscriere menționată la secțiunea Condiții de înscriere, punctul c) sau d), după caz;

i) adeverința medicală valabilă.

            Etapele procesului de selectie prealabila:

1) Persoanele interesate pot depune dosarele pana la data de 15.04.2022, ora locala 14:00 la sediul OCOLULUI SILVIC “CORMAIA-ANIEŞ” R.A. Dosarul va avea menţionat “Candidatură membru în CA al OCOLULUI SILVIC “CORMAIA-ANIEŞ”  R.A. precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului. Impreună cu dosarul va fi depusă o Cerere de depunere a candidaturii pentru procedura de selecție prealabilă, cerere ce va conține obligatoriu opisul documentelor din dosarul de candidatură depus.

2) Lista persoanelor ale căror candidaturi au îndeplinit criteriile minime anunțate se va afișa la sediul OCOLULUI SILVIC “CORMAIA-ANIEŞ” R.A., până la data de 21.04.2022 ora 16:00;

3) Persoanele ale căror candidaturi au îndeplinit condițiile minime anunțate vor participa la interviul de selecție ce se va desfășura în data de 26.04.2022, începând cu ora 10:00, la sediul OCOLULUI SILVIC “CORMAIA-ANIEŞ” R.A.

4) Rezultatul procedurii de evaluare/selecție prealabilă, se va publica la sediul  OCOLULUI SILVIC “CORMAIA-ANIEŞ” R.A, până în data de 29.04.2022, ora 15:00;

 Date de contact pentru lămuriri suplimentare:

– persoana de contact : dr. ing. Pop Mihai-Marius

– telefon : 0745564608

Categories: Bursa, Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*