Concurs deschis pentru 6 joburi de inspector la ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud

Concurs deschis pentru 6 joburi de inspector la ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. Crinilor, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie de inspector în cadrul Compartimentului de Control al Asociaţiei – 6 posturi.

I.   Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector în cadrul Compartimentului de Control al Asociaţiei, sunt următoarele:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) să nu fi avut Contract individual de muncă desfăcut pentru abateri disciplinare;

    h) să nu fie pus sub interdicţie judecatorească pentru practicarea profesiei/meseriei pentru care urmează sa fie angajat;

    i) să nu fi avut condamnări penale pentru care nu a intervenit reabilitarea sau alte cazuri speciale prevăzute de lege şi care sa îi facă incompatibili cu activitatea ce urmează să o desfăşoare.

II.  Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector în cadrul Compartimentului de Control al Asociaţiei, sunt următoarele:

     a) nivelul studiilor: minim studii medii – nivel liceal cu diplomă de absolvire. Constituie avantaj studiile superioare de lungă durată, cu diplomă de absolvire în domeniile: protecţia mediului, juridic şi alte specializări conexe;

     b) experienţă în domeniul protecţiei mediului şi/sau participarea la acţiuni de voluntariat în domeniul protecţiei mediului;

     c) abilităţi de lucru cu computerul – utilizare MS OFFICE (WORD, EXCELL)

    d) abilităţi de comunicare şi relaţionare;

    e) disponibilitate pentru lucru în teren;

    f) disponibilitate pentru program prelungit şi/sau desfăşurarea activităţii în zilele de weekend şi zilele libere legale;

    g) spirit de ordine şi disciplină;

    h) asumarea responsabilităţii;

    i ) permis de conducere categoria B. 

III. Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

  1. cerere de înscriere la concurs adresată Președintelui Consiliului Director al A.D.I.Deșeuri Bistriţa-Năsăud;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale funcției, solicitate de Asociație ;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării etapei a doua de concurs, proba scrisă.
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  7. curriculum vitae.
  8. declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor generale de la punctul I. lit.h)-i).

     Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

IV.    Calendarul de desfășurare a concursului:

IV.1 Depunerea dosarelor de înscriere la concurs

 Dosarul de înscriere la concurs se depune la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, str. Crinilor, nr. 8, mezanin, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului într-unul sau mai multe cotidiene de largă circulaţie, respectiv până în data de 30.07.2021 – ora 14:00.

IV.2 Selecţia dosarelor de concurs

În termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

IV.3 Proba scrisă

Proba scrisă se va desfăşura în data de 06.08.2021, ora 10:00 la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, Piaţa Petru-Rareş, nr. 1. şi va consta în rezolvarea unor teste – grilă. 

IV.4 Interviul

         Interviul se va desfăsura în data de 12.08.2021 la sediul Asociaţiei din str. Crinilor, nr. 8 mezanin.

       Ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele de la proba scrisă a concursului.

  IV.5 Comunicarea rezultatelor

Comunicarea rezultatelor la fiecare etapă a concursului se afișează, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud și pe pagina de internet a asociației www.adideseuribn.ro, la secţiunea Transparență, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării  etapei.

    IV.6 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

După afişarea rezultatelor individuale obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

         Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud și pe pagina de internet a Asociației, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

IV.7 Rezultate finale

       Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud și pe pagina de internet a Asociației, www.adideseuribn.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima  etapă.

     Detalii referitoare la organizarea și desfășurarea concursului sunt prevăzute în anunțul de concurs afișat la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, str. Crinilor, nr.8, mezanin  și pe pagina de internet a Asociației www.adideseuribn.ro, la secţiunea Transparență – Anunţ privind ocuparea prin concurs de recrutare  a funcțiilor  de inspector în cadrul Compartimentului de Control al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud.

         Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Financiar-Contabil-Resurse Umane (persoană de contact: doamna Otilia Baciu) din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, str. Crinilor, nr. 8, mezanin, telefon/fax 0363 730189, mobil 0741/063.873, e-mail: office@adideseuribn.ro 

Preşedintele Consiliului Director,

Grigore Florin Moldovan

Categories: Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*