De mâine, IMM-urile pot accesa credite garantate de stat, însă doar băncile decid cine merită salvat

De mâine, IMM-urile pot accesa credite garantate de stat, însă doar băncile decid cine merită salvat

Teoretic, începând de mâine, vineri, ora 10.00, antreprenorii încadrați ca IMM pot să se înregistreze pe platforma www.imminvest.ro, în încercarea de a beneficia de credite pentru capital de lucru sau investiții garantate de Guvern. Toate detaliile pe puteți găsi AICI . Care sunt însă hibele la condițiile primare de eligibilitate?

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale instituției finanțatoare (n.n. – deci, tot la mâna băncii este decizia) și, cumulativ, următoarele criterii principale: 

a.  Nu se află în dificultate și nici în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră (n.n. – litigiu înseamnă proces deschis pe rolul vreunei instanțe, dar ce înseamnă “dificultate” vezi mai jos, la legendă!!!)

b.  Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

c.  Nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie. 

d.  Prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții împreună cu garanţia de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puţin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;

e.  Împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile; 

f.   Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie, activități de protecție și gardă, activități de servicii privind sistemele de securizare, activități de investigații.

LEGENDĂ:

“dificultate” = „întreprindere în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:


(a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta
decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul
eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM
aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică
pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de
diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci
când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a
dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație
survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din
rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general
ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la
un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social
subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere
limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate
în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social”
include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.


(b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre
asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății
(alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în
sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un
IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se
califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui
proces de diligență efectuat de un intermediar financiar
selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul
propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut
din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții,
„o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au
răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în
special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la
Directiva 2013/34/UE.


(c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri
colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în
dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să
fie deschisă la cererea creditorilor săi.


(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu
a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a
primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui
plan de restructurare.


(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când,
în ultimii doi ani:

  • raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai
    mare de 7,5; și
  • capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza
    EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

Categories: Local, National

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*